pozadie-leto 
KST
Aktuality
Nad značkovanými turistickými chodníkmi na Slovensku sa zmráka! Tlačiť E-mail
 obr_008
 Napriek tomu, že značkovanie turistických chodníkov má na Slovensku 133 ročnú tradíciu, napriek tomu, že systém značenia turistických chodníkov na Slovensku je vďaka starostlivo prepracovanej metodike značkovania a vďaka piatim desiatkam rokov poctivej práce turistov – značkárov európskym unikátom, značkovanie na Slovensku chátra, stáva sa nespoľahlivým.
Väčšina turistov prechádzajúcich po značkovaných chodníkoch beria značkovanie ako samozrejmosť, nezamýšľa sa nad tým, skadiaľ sa vzali, kto ich obnovuje. Rovnako sa tvária organizácie cestovného ruchu, ktoré ich využívajú pre svoju komerčnú činnosť bez toho, aby prispeli čo len halierom! Ak sa k tomu pridá aj nedostatočný záujem štátnych orgánov o túto problematiku, nevyhnutne prichádza postupná degradácia celého unikátneho systému a hrozí kolaps.

Značkovanie turistických chodníkov vykonávajú členovia KST – vyškolení značkári, dobrovoľníci. Aj keď si nenárokujú mzdu za svoju obetavú a odbornú činnosť pre blaho širokej turistickej verejnosti, aj zahraničnej, značkovanie bez peňazí nie je možné. Náklady na značkársky materiál a značkárske pomôcky, na informačné objekty, cestovné náhrady, náklady na školenia značkárov a pod., nie sú malé.

V minulosti sme prísne dodržiavali zásadu trojročného cyklu obnovy značkovania, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné putovanie po vyznačkovaných chodníkoch. O schodnosť turistických chodníkov úpravou ich povrchu sa v exponovaných oblastiach starala Horská služba. Dnes je, žiaľ, všetko ináč. Horská služba sa už o schodnosť značkovaných chodníkov nestará a štátna dotácia na značkovanie postačuje sotva na obnovu značkovania tretiny plánovanej obnovy. Táto, už najmenej desať rokov trvajúca situácia sa už v teréne prejavuje. Svedčia o tom kritické listy turistov, prichádzajúce v čoraz väčšom počte a upozorňujúce na nespoľahlivé značkovanie turistických chodníkov, ba aj na nebezpečné úseky v minulosti perfektne vyznačkovaných trás.
Sieť značkovaných turistických chodníkov na Slovensku je unikátna aj tým, že je vybudovaná podľa prísnych a jednotných pravidiel na celom území, je budovaná a udržiavaná zborom školených odborníkov. Žiaľ, aj tento prvok unikátnosti už dnes prestáva platiť a to je návrat k dávnej minulosti, keď značkoval každý ako chcel, keď značkované chodníky vytvárali len lokálne siete značkované dokonca rôznymi symbolmi. Toto snáď nechceme!

Nie zriedka sa dnes rôzne skupiny či organizácie dostanú ku grantovým prostriedkom a značkujú .... bez vedomostí o metodike značkovania, neodborne,  nákladne, nebezpečne a často deštrukčne k jestvujúcej sieti značkovaných chodníkov. Napríklad v jednom okrese premaľovali jednu trasu našej siete hnedou farbou, ktorú platná štátna norma vôbec nepozná. V inom okrese vybudovali v rámci projektu podporeného grantom EÚ celú sieť značkovaných chodníkov o ktoré sa už dnes nikto nestará, nikto ich neobnovuje, lebo už sa na tom nemožno priživiť. Sieť samozrejme chátra a stáva sa nebezpečnou.
Nevyhnutne si treba uvedomiť, že prednosť našej unikátnej siete značkovaných chodníkov spočíva v tom, že má jedného správcu, ktorý sa o ňu sústavne stará a pravidelne obnovuje. Neorganizované, náhodné značkovanie turistických trás v rámci rôznych projektov je nebezpečné, pretože ho vykonávajú rôzni „zlatokopi“ bez znalosti metodiky a pravidiel   spoľahlivého značkovania, ktorí sa o pravidelnú obnovu vyznačkovaných trás už nepostarajú. Takéto značkovanie je teda nehospodárnym až kriminálnym využívaním grantových finančných prostriedkov. To by si mali uvedomiť organizácie poskytujúce granty z európskych a iných fondov.
Pravda, zodpovednosť za značkované chodníky je tiež možné hodiť na plecia samosprávnych orgánov – vyšších územných celkov a obcí. Žiadna obec či mesto však nie je ochotné prispievať na obnovu značkovaných turistických chodníkov mimo svojho katastra. Niektoré obce neprispievajú vôbec, takže prípadné pokračovanie značkovaného chodníka v susednom katastri zanikne. Ľahko si domyslieť dôsledok takého postupu. Jednotná sieť sa rozpadne, mnohé značkované chodníky zaniknú, mnohé sa stanú nespoľahlivými.

Ďalšou príčinou prispievajúcou k plazivému zanikaniu unikátneho značenia na Slovensku je nepriaznivý vývoj v zbore značkárov. Značkári pracujú ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, musia pritom ovládať náročnú metodiku značenia,  zvládať prácu s mapou, musia byť fyzicky dosť zdatní, aby zvládali aj funkciu nosičov vo vysokohorskom prostredí ...... Tieto a ďalšie náročné a namáhavé úlohy plnia pritom bez nároku na mzdu, ochotne a obetavo. Za týchto podmienok musí byť značkár zanietencom ochotným nezištne poskytovať svoje sily a voľný čas pre blaho iných, na pomoc turistom.  Je pravda, že od tohto roku dostávajú značkári prvý raz odmenu za celodenný výkon v maximálnej výške 165.- Sk. Má to byť náhrada za opotrebenie vlastného výstroja pri práci v teréne. Zamyslime sa však nad tým, čo sa stane so zanietením, keď sa značkár - nadšenec dostane do nepriaznivej hmotnej situácie a týchto prípadov je medzi značkármi, často dôchodcami, dosť. Napriek tomu všetkému je na Slovensku viac ako 100 obetavých značkárov, ktorí aj za týchto podmienok značkujú. Sú však regióny a nie náhodou z východného Slovenska, kde už niet jediného značkára. Museli sme preto rozdeliť starostlivosť o sieť značkovaných turistických chodníkov v týchto regiónoch medzi susedné regióny. Už niekoľko rokov nemáme značkárov v Trebišove, vo Vranove nad Topľou a v tomto roku sa k tomu pridal aj región Poprad.

Takto to ďalej nemôže pokračovať, ak nechceme prísť o rokmi budovaný slovenský unikát, o jednotne spravovanú sieť turistických značkovaných chodníkov na Slovensku! Riešením je podľa môjho názoru profesionalizácia značenia turistických chodníkov. Profesionalizácia v tom zmysle, že práca značkárov bude honorovaná. Orgány a organizácie cestovného ruchu si musia uvedomiť, že sieť značkovaných turistických chodníkov je významnou zložkou infraštruktúry cestovného ruchu, že návštevnosť regiónov závisí aj od domácich a zahraničných turistov pohybujúcich sa na značkovaných chodníkoch, musia preto značkovanie financovať. Nemôže to byť pritom záležitosť lokálna, ale celoštátna, aby sa zachovala unikátnosť a spoľahlivosť systému značenia na Slovensku.

Zobuďme sa konečne, kým je čas! Unikátov, ktorými sa môžeme doma i v cudzine prezentovať, nie je na Slovensku prebytok. Ani jeden európsky štát, okrem Česka, s ktorým sme systém značenia v minulosti vypracovali, nemá jednotne spravovanú sieť turistických chodníkov na celom svojom území. Ani v jednom z nich nie je sieť značkovaných chodníkov  vybudovaná tak logicky, účelne a prehľadne. Skutočne ešte máme byť na čo hrdí!
                  Arnošt Guldan, komisia značenia KST
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.