KST
Systém prípravy
Cvičitelia a inštruktori Tlačiť E-mail
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
cvičiteľ pešej turistiky,
cvičiteľ lyžiarskej turistiky,
cvičiteľ cykloturistiky,
cvičiteľ vodnej turistiky,
cvičiteľ vysokohorskej turistiky,
cvičiteľ turistiky mládeže,
- vedie túry a ďalšie podujatia s rekreačným zameraním a zabezpečuje základnú odbornú a pohybovú prípravu turistov v príslušnom druhu turistiky
inštruktor pešej turistiky
inštruktor lyžiarskej turistiky
inštruktor cykloturistiky
inštruktor vodnej turistiky
inštruktor vysokohorskej turistiky
inštruktor turistiky mládeže
- vedie túry a ďalšie podujatia s rekreačným a výkonnostným zameraním a zabezpečuje nadstavbovú prípravu turistov v príslušnom druhu turistiky. Je činný vo funkcii vedúceho cvičiteľského zboru a pôsobí ako lektor
Pozn.: Pozri doplnok z 25.4.1992

 
II. Podmienky získania kvalifikácie
1) Člen KST (neplatí pre kurzy objednané u KST inými zložkami, v tomto prípade platia osobitné predpisy o platnosti a evidencii kvalifikácií).
2) Vek 18 rokov (v turistike mládeže u cvičiteľov výnimočne 15 rokov).
3) Pre kvalifikáciu cvičiteľa 1 rok aktívnej činnosti v klube turistov (KT) alebo OTTJ, pre kvalifikáciu inštruktora 1 rok aktívnej práce vo funkcii cvičiteľa.
4) Dobré ovládanie techniky príslušného presunu. Vo VHT sa vyžaduje absolvovanie Minima VHT, vo vodnej turistike dobrá znalosť plánovania.

 
 
III. Povinnosti cvičiteľov a inštruktorov
1) Viesť prípravu, výcvik, podujatia a ďalšie činnosti s rešpektovaním platných organizačných, metodických, zdravotníckych, ekonomických a ďalších noriem, smerníc, zásad a pokynov, ochraňujúcich zdravie osôb a majetok.
2) Aktívne využívať nadobudnutú kvalifikáciu najmenej po dobu 3 rokov.
3) Zdokonaľovať sa v cvičiteľskej a inštruktorskej činnosti v súlade s vývojom metodických a ďalších prístupov.
4) Zabezpečovať svoje úlohy v celom komplexe (príprava turistov na pohyb a pobyt v prírode, vedenie podujatí atď.)
5) Podľa potreby viesť v činnosti pomocných cvičiteľov mladších ako 18 rokov.
6) Predkladať KT (OTTJ) stručný ročný výkaz o svojej činnosti.


 
IV. Práva cvičiteľov a inštruktorov
1) Viesť z poverenia KT (OTTJ) prípravu a podujatia v príslušnom druhu turistiky s náročnosťou zodpovedajúcou stupňu kvalifikácie a skúsenostiam.
2) V závislosti od finančných možností KT (OTTJ) byť finančne odmeňovaný podľa smerníc, využívať turistické vybavenie zo skladu atď.
3) Byť ocenený uznaniami uplatňovanými v KST.
4) Využívať metodický kabinet, knižnicu a pomôcky KT (OTTJ).
5) V období aktívnej činnosti využívať zľavy a výhody pre cvičiteľov a inštruktorov.
6) Nosiť označenie svojej funkcie pri jej výkone.

 
V. Oprávnenie cvičiteľov turistiky mládeže vo veku do 18 rokov (pomocných cvičiteľov)
     Cvičitelia turistiky mládeže do 18 rokov sú oprávnení vykonávať svoju funkciu len pod dohľadom plnoletého cvičiteľa alebo inštruktora turistiky.

 
VI. Kvalifikačné kurzy
1) Kurz cvičiteľov pešej turistiky, kurz cvičiteľov lyžiarskej turistiky, kurz cvičiteľov cykloturistiky, kurz cvičiteľov vodnej turistiky, kurz cvičiteľov VHT, kurz cvičiteľov turistiky mládeže.
Rozsah:
V neskrátenej forme 30-35 hodín (3-4 dni),
v skrátenej forme 14-18 hodín (2 dni).
Účasť:
Členovia KST bez predchádzajúcej kvalifikácie, alebo s kvalifikáciou v inom druhu turistiky.
Organizátor:
Príslušná sekcia KST, pre oblasti alebo celú SR (v pešej turistike i RR KST).
Poznámka:
Kurzy VHT a turistiky mládeže sa delia na letnú a zimnú časť, rozsah kurzov turistiky mládeže je až 60 hodín.
2) Kurz inštruktorov pešej turistiky, kurz inštruktorov lyžiarskej turistiky, kurz inštruktorov cykloturistiky, kurz inštruktorov vodnej turistiky, kurz inštruktorov VHT, kurz inštruktorov turistiky mládeže.
Rozsah:
V neskrátenej forme 40-72 hodín (5-9 dni),
v skrátenej forme 30-35 hodín (3-4 dni).
Účasť:
Členovia KST s kvalifikáciou cvičiteľa v príslušnom druhu turistiky.
Organizátor:
Príslušná sekcia KST, pre oblasti alebo celú SR.
Poznámka:
Kurzy VHT a turistiky mládeže sa delia na letnú a zimnú časť.

 
VII. Finančné zabezpečenie kurzov a seminárov
     Náklady na kurzy a semináre cvičiteľov a inštruktorov sú zahrnuté do rozpočtu KST. V prípade potreby sa na úhrade nákladov podieľajú frekventanti, resp. vysielajúce KT (OTTJ).

 
VIII. Získanie kvalifikácie bez účasti na kurze
     Absolventi FTVŠ a pedagogických fakúlt (predmet telesná výchova) môžu požiadať - ak sú členmi KST - príslušnú sekciu KST o udelenie niektorej z kvalifikácií cvičiteľa (inštruktora) bez účasti na kurze, bez skúšok i pohovoru. Absolventi kurzov a školení v lyžovaní, cyklistike, horolezectve a kanoistike môžu požiadať - ak sú členmi KST - príslušnú sekciu KST o udelenie ekvivalentnej kvalifikácie. Získavajú ju po pohovore (v rámci kurzov alebo osobitne) z podstatných noriem, zásad a pokynov pre vykonávanie príslušného druhu turistiky.
Pozn.: Pozri zmenu prvej vety zo dňa 25.4.1992.

 
IX. Platnosť kvalifikácií
     Udelené kvalifikácie nemajú časovo ohraničenú dobu platnosti. Ich platnosť je však podmienená členstvom v KST a aktívnou cvičiteľskou alebo inštruktorskou prácou. Aktivitu zaznamenáva KT (OTTJ) v preukaze na základe ročného výkazu činnosti cvičiteľa (inštruktora). Nárok na výhody a zľavy cvičiteľov (inštruktorov) v bežnom roku sa stráca, ak v preukaze nie je potvrdená aktivita za uplynulý kalendárny rok. Preukaz a kvalifikácia strácajú platnosť, ak chýbajú záznamy o aktivite cvičiteľa (inštruktora) za uplynulé 4 roky. V tomto prípade si možno kvalifikáciu obnoviť skúškami na príslušnom kurze. Po zaplnení všetkých koloniek v preukaze, určených na záznamy o aktivite, požiada cvičiteľ (inštruktor) príslušnú sekciu o výmene preukazu.

 
X. Evidencia cvičiteľov a inštruktorov
     Evidenčné karty cvičiteľov a inštruktorov vedie KT (OTTJ) a príslušná sekcia KST, ktorá odosiela záznamy cvičiteľov a inštruktorov sekciám druhu turistiky RR KST. Evidenciu aktívnych cvičiteľov a inštruktorov vedú sekcie KST na základe bežnej alebo osobitnej výmeny preukazov.

 
XI. Forma ďalšieho vzdelávania cvičiteľov a inštruktorov
a) Odborné tematické semináre. Ich cieľom je rozšíriť pripravenosť cvičiteľov a inštruktorov o špecifické otázky, resp. riešiť aktuálne metodické otázky. Organizujú ich sekcie KST, resp. sekcie RR KST v rozsahu 1-4 dni, spravidla raz ročne.
b) Distribúcia metodických materiálov a smerníc. Zabezpečujú ju metodické úseky sekcií a učebno-metodická komisia KST, resp. aj RR KST.

 
XII. Uznanie doterajších kvalifikácií v turistike
     Cvičiteľom turistiky IV. tr. sa priznáva kvalifikácia cvičiteľa pešej turistiky. Cvičiteľom turistiky III. tr. sa priznáva kvalifikácia cvičiteľa v príslušnom druhu turistiky. Cvičiteľom turistiky II. tr. sa priznáva kvalifikácia inštruktora turistiky v príslušnom druhu turistiky. Cvičiteľom turistiky I. tr. sa priznáva status lektorov všeobecných tém na všetkých kurzoch a seminároch.
     Výmenu preukazov aktívnym cvičiteľom uskutočnia sekcie KST (II. a III. tr.) a RR KST (IV. tr. a III. tr. v pešej turistike).
Pozn.: Pozri doplnok z 25.4.1992

 
XIII. Prihlášky na kurzy a semináre
     Prihlášky na kurzy sa podávajú na predpísanom tlačive. Záujemcov o získanie kvalifikácie odporúča KT (OTTJ) a regionálna komisia príslušného druhu turistiky, ktorá vyhotovuje poradie uchádzačov podľa potrieb KT (OTTJ).
     Na semináre pozýva organizátor (sekcia KST, RR KST) cvičiteľov a inštruktorov, ktorí sa prihlásili a ktorí sa preukážu svojou aktivitou v uplynulých rokoch.

 
XIV. Lektorské zbory
     Na kurzoch a seminároch cvičiteľov pôsobia ako lektori inštruktori turistiky. Na kurzoch a seminároch inštruktorov sú lektormi skúsení inštruktori v príslušnom druhu turistiky a ďalší odborníci.
     O lektorské zbory a ich odborný rast sa starajú metodické úseky sekcií KST spolu s učebno-metodickou komisiou KST.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.