pozadie-leto 
KST
Vykonávacie predpisy
Systém vykonávacích predpisov KST Tlačiť E-mail
 System_vykonavacich_predpisov.pdf

XVIII. valné zhromaždenie KST v rámci revízie systému VP schválilo vyradenie VP č.14  o podujatiach IVV zo systému VP. Neznamená to zrušenie platnosti a záväznosti tohto dokumentu, len jeho preradenie do kategórie Zásady a pravidlá pre prípravu podujatí určitého typu (kde sú zaradené aj Zásady organizovania zrazov, resp. Manuál PTZ), pod názvom Podujatia IVV – zásady, pravidlá a pokyny pre organizátorov.
 
Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť E-mail
 Právna_zodpovednsť_v_KST_schválené_VV_2012_05_18.pdf
 
Zásady organizovania zrazov KST Tlačiť E-mail
 01_02_01_II._Zimný_zraz_KST.doc
 02_02_02_Príloha_II-1_Štatút_Medzinárodného_zimného_zrazu_turistov.doc
 03_02_03_Príloha_II.-2_Vzor_Poverovacieho_listu_na_organizovanie_Zimného_zrazu_KST.doc
 04_02_04_Príloha_II.-3_Vzor_Zmluvy_o_poskytnutí_príspevku_na_Zimný_zraz_KST.doc
 05_02_04_Prehľad_poplatkov_za_hostí_na_zraze_KST.doc
 06_02_05_Príloha_II-4_Metod-organizan_odporúčanie_pre_organ_zimných_zrazov_pre_účasť_TOM_KST.doc
 07_02_06_Príloha_II-5_Program_slvánostného_otvorenia_Zimného_zrazu_KST.doc
 08_02_07_Príloha_II-6_Program_slvánostného_ukončenia_Zimného_zrazu_KST.doc
 09_03_01_III._Zraz_vysokohorských_turistov_KST.doc
 10_05_01_V._Celoslovenský_zraz_KST_a_Stretnutie_TOM.doc
 11_05_02_Príloha_V.-1_Vzor_Pover_listu_na_organiz_Celoslovenského_zrazu_KST_a_Stretnutia_TOM.doc
 12_05_03_Príloha_V.-2_Vzor_Zmluvy_o_príspevku_na_Celoslovenský_zraz_KST_a_Stretnutie_TOM.doc
 13_05_03_Prehľad_poplatkov_za_hostí_na_zraze_KST.doc
 14_05_04_Príloha_V.-3_Metodicko-organizan_odporúčanie_pre_organizovanie_Stretnutí_TOM.doc
 15_05_05_Príloha_V.-4_Program_sálvnostného_otvorenia_Celoslovenského_zrazu_KST.doc

 IVV_zásady_a_pravidlá_podujatí_aktualizácia 2017.pdf

 PTZ_manuál_2014_autot S.Andrási.pdf  

 
VP KST č. 1 o členstve Tlačiť E-mail
 VP_členstvo.pdf  
 
VP KST č. 2, organizačný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_organizačný poriadok.doc
 
VP KST č. 3, rokovací poriadok Tlačiť E-mail
 VP_rokovací poriadok.doc
 
VP KST č. 4, volebný poriadok Tlačiť E-mail
 VP_volebný poriadok.doc
 
VP KST č. 5, registrácia a hlásenia Tlačiť E-mail
 VP_registracia_hlasenia_schvalil_VV_14.11.2018.doc
 
VP KST č. 6 o sekciách a komisiách KST Tlačiť E-mail
 VP_sekcie_komisie_schvalil_VV_12.9.2018.doc
 
VP KST č. 7 o hospodárení s majetkom Tlačiť E-mail
 VP_hospodrenie_schvalil_VV_12.9.2018.doc
 
VP KST č. 8 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť E-mail
 
VP KST č. 9 o cestovných náhradách Tlačiť E-mail
 VP_cestovne_nahrady_schvalil_VV_12.9.2018.docx  

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.6.2018 sa stanovujú takto:

4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 
VP KST č. 10 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP_nahrady_znacenie_schvalil_VV_14.11.2018.doc

Uznesenie č. 3/2017 Výkonného výboru KST  týkajúce sa VP 10_2011_sadzby odmien, uznesenie je zo dňa 11.1.2017: "VV schvaľuje úpravu cenníka značkárskych výkonov pre rok 2017 podľa predloženého návrhu sekcie značenia. Z: A.Krištofová, E. Škutová; T:  rok 2017"

 

JEDNOTKOVÉ SADZBY ZA ZNAČKÁRSKE PRÁCE; PLATNÉ OD 17.1.2017

 

P.č.    činnosť                                                                     jednotka           odmena (€) za

splnenie jednotky

značkárskej úlohy

 

1.       Obnova značkovania                                                   km                        8,60

2.       Rušenie značkovania                                                   km                        3,40

3.       Príprava dát novej TZT                                               km                        3,40

4.       Kontrola značkovania                                                  km                        3,40

5.       Revízia značkovania                                                    km                        1,30

6.       Snímanie TZT navigačným prístrojom                        km                        1,30

7.       Iné práce v teréne                                                         hod                       3,10

8.       Montáž alebo demontáž smerovky alebo tabuľky       ks                          2,10

9.       Stavba smerovníka                                                       ks                         33,00

10.     Údržba smerovníka bez demont.a mont.smeroviek     ks                       11,60

11.     Demontáž kovového smerovníka                                 ks                       15,40

12.     Stavba značkárskeho kolíka                                         ks                       14,50

13.     Údržba značkárskeho kolíka                                        ks                        5,90

14.     Demontáž kovového značkárskeho kolíka                   ks                        7,50

15.     Montáž alebo demontáž koncovej značky                    ks                        1,00

16.      Montáž alebo demontáž šípky na značkársky kôl       ks                        1,00

17.      Stavba stojana s mapou                                               ks                      85,00

18.      Údržba stojana na mapu                                              ks                      25,00

 

Spracovala: Ing. Eva Škutová, Sekcia značenia KST schválila dňa 17.1.2017, VV KST schválil dňa 11.1.2017


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.6.2018 sa stanovujú takto:

• 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
• 7,10 eura
pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
• 10,90 eura
pre časové pásmo nad 18 hodín.


Cenník cestovného platný od 1. novembra 2011:

 Cennik_cestovneho_platny_od_1.11.2011.pdf

 

 
VP KST č. 12 o kontrolnej komisii Tlačiť E-mail
 VP_kontrolna_komisia_schvalil_VV_14.11.2018.doc
 
VP KST č. 13, o oceňovaní Tlačiť E-mail
 VP_KST 13 o ocenovani.pdf
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.