Aktuality
IX. valné zhromaždenie KST Tlačiť
V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo 10.-11.júna 2006 za účasti 50 delegátov s rozhodujúcim hlasom IX. Valné zhromaždenie KST. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo správy o činnosti a hospodárení, čerpanie rozpočtu v roku 2005, rámcový rozpočet KST na rok 2006 a zobralo na vedomie správu revíznej komisie a predložené písomné správy o činnosti a ekonomike. Za predsedu KST zvolilo Ing. Miroslava Herchla,  za podpredsedu pre organizáciu PhDr. Ladislava Khandla, za podpredsedu pre ekonomiku Ing. Milana Havlíka a za podpredsedu pre činnosť Ing. Štefana Kuiša. Členmi výkonného výboru KST sú aj JUDr. Michal Fulka (zodpovedný za majetok), Ing. Erika Fábryová (zodpovedná za činnosť) a Peter Perhala (zodpovedný za propagáciu, zahraničné vzťahy a cestovný ruch). Za predsedu revíznej komisie KST bol znovu zvolený Ing. Ján Pullmann a členmi komisie sú Ing. Mária Vrábová a Vladimír Fehérpataky. Do VV AŠPV SR a VV SZTK valné zhromaždenie delegovalo namiesto Evy Škutovej predsedu KST Ing. Miroslava Herchla resp. iného člena VV KST. Valné zhromaždenie schválilo s pripomienkami návrh programových úloh do X. VZ KST a skonštatovalo hrubé porušenie stanov KST  Ing. Evou Škutovou pri predaji budov v Športkempe v Tatranskej Lomnici. Schválilo aj zloženie Ústrednej rady KST, sekcií a komisií KST, vykonávací predpis o pomenovaných turistických značkovaných chodníkov, zmenu vo vykonávacou predpise o oceňovaní (doplnenie o plaketu Alojza Lutonského), zmenu vo vykonávacom predpise o členských poplatkoch (od 1.1.2007 odvod 50 % z členského do odborov KST, 30 % do RR KST a 20 % do ústredia KST) a udelilo čestné členstvo v KST in memoriam Jozefovi Štefkovi.     (lkh)