Dotazník - osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku. Tlačiť
Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu na príprave publikácie, ktorej zámerom je poskytnúť širokej turistickej verejnosti encyklopedickou formou informácie o osobnostiach slovenskej turistiky. Chceme podchytiť tých, ktorí ako organizátori turistických podujatí, funkcionári a propagátori turistiky významným spôsobom prispeli k rozvoju organizovanej turistiky na Slovensku.

Myšlienka a pokusy o vydanie podobnej publikácie nie sú na pôde Klubu slovenských turistov nové. V roku 2009 sa z iniciatívy Ing. Vratislava Schaala podarilo zozbierať písomný materiál pod názvom "KST na prelome storočí", ktorý je venovaný funkcionárom KST v časovo obmedzenom období.

Ten sa nakoniec nepodarilo dotiahnuť do finálnej podoby, aby sa mohol vydať tlačou. Materiál je však súborom cenných údajov, z ktorého budeme čerpať aj pri zostavovaní pripravovanej publikácie, ktorej sme dali pracovný názov *"Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku"*. Zahŕňať bude celé obdobie existencie organizovanej turistiky na území Slovenska od roku 1873. Okrem hesiel osobností bude obsahovať aj predmetné heslá, stručný prehľad histórie turistiky a registre.

Spracovateľský kolektív si rozdelil úlohy pri zhromažďovaní a spracovaní podkladov nasledovne:
  • oblasť západného Slovenska Ing. Miroslav Herchl,
  • stredné Slovensko Ing. Vladimír Povoda,
  • východné Slovensko Ing. Ernest Rusnák,
  • spolupráca pri spracovaní podkladov osobností celoslovenského významu a archívnych materiálov: PhDr. Ladislav Khandl, JUDr. Ján Gašpar, RNDr. Daniel Kollár.

Kolektív pri príprave a zostavovaní publikácie, ktorá vyjde v elektronickej, neskôr i v knižnej verzii, spolupracuje s odbornými pracovníkmi Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine pod vedením Mgr. Aleny Táboreckej.

Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu pri postupnom dopĺňaní návrhu heslára, ktorý budeme priebežne aktualizovať na webovej stránke KST a hlavne pri získavaní podkladov k naplneniu jednotlivých hesiel. Najvhodnejšie formou priloženého *Dotazníka* alebo upozornením na písomné zdroje alebo osoby, ktoré môžu informácie poskytnúť.

Konečný termín zbierania podkladov je *30. október 2014*, ale uvítame, ak materiály budú prichádzať skôr, aby sme ich mohli postupne spracovávať. Prečítajte si, prosím, aj *Pokyny k vyplneniu dotazníka*.

Prikladáme ich spolu s *Dotazníkom* ako prílohy.

 Osobnosti_dotazník.doc                                     Osobnosti_pokyny.doc

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Za kolektív zostavovateľov Miroslav Herchl

 

 

Pokyny k vyplneniu Dotazníka pre biografický slovník Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku

Dotazník je určený na získanie údajov na zostavenie hesla – portrétu osobnosti do – biografického slovníka Osobnosti organizovanej turistiky na Slovensku, uceleného a komplexného prehľadu o významných osobnostiach v organizovanej turistike od roku 1873 až do súčasnosti. Takto získaný podkladový materiál zostavovatelia v spolupráci s odbornými pracovníkmi Národnej knižnice v Martine spracujú do publikácie, ktorá vyjde v elektronickej (prístupnej na webovej stránke KST) a neskôr aj v tlačene verzii. Elektronická verzia sa bude v pravidelných intervaloch aktualizovať. Termín ukončenia zberu dát je 31. marec 2014. Každá osobnosť bude spracovaná ako osobitné heslo. Heslá budú usporiadané abecedne.

Jednotlivým heslám bude venovaný priestor odpovedajúci významu osobnosti v turistike:

I. celoslovenský osobitný význam (cca 5 % hesiel) 35 - 50 riadkov, fotografia
II. celoslovenský význam (cca 10 % hesiel) 25 - 30 riadkov, fotografia
III. regionálny osobitný význam (cca 20% hesiel) 15 - 20 riadkov, fotografia
IV. regionálny (alebo osobitný miestny) význam (cca 65 % hesiel) 5-10 riadkov


Táto rozsahová kategorizácia nebude v prehľade nijako zvýrazňovaná, pôjde len o to, aby bol rozsah osobných údajov primeraný rozsahu a množstvu práce a významu osobnosti.

Rozsahom najväčšie (35-50 riadkov) budú heslá celoslovensky osobitne významných turistických osobností, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj turistiky v celoštátnom, prípadne i medzinárodnom meradle, a ktorí svojou aktivitou výrazne prispeli k dosiahnutiu výrazných posunov v rozvoji turistiky (napríklad Kornel Stodola, Miloš Janoška, Edmund Téry, Alojz Lutonský, Dalimír Kubala, Vratislav Schaal, atď..) Dotazník bude v jednotlivých bodoch rozšírený o ďalšie údaje, ku ktorým bude priložený i civilný alebo turistický fotografický portrét, čiernobiely alebo farebný.

Druhé najrozsiahlejšie heslá (25-30 riadkov) sa budú týkať celoslovensky významných turistických osobností, ktoré pôsobili alebo pôsobia na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni a celoslovensky riadili niektorú oblasť práce, zaviedli nové formy aktivít a podobne. I v tomto prípade sa žiada rozšíriť údaje v dotazníku o ďalšie fakty a priložený bude tiež civilný či turistický fotografický portrét.

Rozsahom sa navrhujú rozlíšiť aj heslá regionálnych funkcionárov. Heslá regionálne osobitne významných osobností v turistike (zakladatelia turistiky a podujatí v regióne a pod.) budú v prehľade zaradené v rozsahu 15-20 riadkov, tiež s fotografickým portrétom.

Predpokladá sa, že až dve tretiny hesiel budú tvoriť heslá v rozsahu 5-10 súvislých riadkov, týkajúce sa väčšiny našich funkcionárov (najvýznamnejších predsedov odborov a klubov, cvičiteľov, organizátorov podujatí, značkárov, atď.) ktorí dosahovali alebo dosahujú mimoriadne dobré výsledky v činnosti.

V prehľade osobností nepôjde o to, aby v ňom boli zachytení všetci, ktorí boli alebo sú funkcionármi, organizátormi či cvičiteľmi. Nemala by v ňom však chýbať nijaká skutočná osobnosť turistiky, ktorá si dlhoročnou prínosnou aktivitou získala rešpekt a úctu.

Vyplnené dotazníky prosíme odoslať na e-mailovú alebo poštovú adresu najneskoršie do 31.3.2014 na zostavovateľov nasledovne:

Západné Slovensko (kraje: BA, TT, TN):
Ing. Miroslav Herchl,
Javorová 11,
921 01 Piešťany
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 903 447674

Stredné Slovensko (kraje: ZA, BB, NT):
Ing. Vladimír Povoda,
Čulenova 12
036 01 Martin
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 905 484402

Východné Slovensko (kraje: KE, PV):
Ing. Ernest Rusnák,
Kováčova vila 2
054 01 Levoča
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Tel.: +421 903 255440

Materiály k histórii organizovanej turistiky (celoplošne celé územie Slovenska)
PhDr. Ladislav Khandl
Pekná cesta 5
831 05 Bratislava

alebo na adresu Klubu slovenských turistov (Záborského 33, 831 03 Bratislava), prípadne e-mailom ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

Ak nepostačujú kolonky dotazníka, uveďte údaje aj na samostatnom papieri s uvedením príslušného čísla kolonky.
Ďakujeme za spoluprácu!
Zostavovatelia publikácie