Pozvánka na volebný aktív sekcie vodnej turistiky Tlačiť

Výkonný výbor sekcie vodnej turistiky Klubu slovenských turistov zvoláva volebný aktív regionálnych zástupcov SVT, ktorý sa bude konať 5. mája 2018 od 11.00 hod. v kempingu Borová sihoť

V Liptovskom Hrádku

Program:

10,oo – 11,oo  Prezentácia

11,15     Otvorenie

2. voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

3. správa o činnosti výboru sekcie za roky 2014-2018

4. správa o hospodárení sekcie za roky 2014-2017

5. návrh členov do sekcie VT a návrhy do komisií a VV na nasledujúce obdobie

6. voľby predsedu, podpredsedu a ďalších členov sekcie aj členov do komisií a VV

7. diskusia

8. uznesenie

9. záver

 

 

Upozornenie!  Doneste so sebou čl. preukazy KST!

Cestovné a stravné bude preplatené v zmysle smerníc KST.

Ak máte návrhy na ocenenia pripravte si údaje navrhovaných podľa smernice KST.

 

 

Košice, 25.4.18                                                                   Výbor SVT KST