KST
Kvalifikácia - záverečné ustanovenie Tlačiť E-mail
 
1) Tento systém prípravy cvičiteľov, inštruktorov, značkárov a rozhodcov KST platí od 1.4.1991.
2) Schválením tohoto systému stráca v KST platnosť od 1.4.1991 Jednotná kvalifikácia TV kádrov ČSZTV (JKTK) zavedená k 1.1.1984.
Pozn.: pozri doplnky z 25.4.1992 a 11.12.1999
 
Doplnky a zmeny systému prípravy cvičiteľov, inštruktorov, značkárov a rozhodcov Klubu slovenských turistov
Schválila ÚR KST dňa 25. Apríla 1992

Doplnok k čl. A.I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Inštruktor turistiky I. tr. (ekvivalencia trénera I. tr.) charakteristika činnosti: ako inštruktor turistiky v jednotlivých aktivitách
Diplomovaný inštruktor turistiky (ekvivalencia diplomovaného trénera) charakteristika činnosti: ako inštruktor turistiky v jednotlivých aktivitách so zameraním na viaceré z nich
 
Zmena v čl. A.VIII. Získanie kvalifikácie bez účasti na kurze
Mení a dopĺňa sa 1. veta v texte takto:
Kvalifikáciu cvičiteľa v niektorom druhu turistiky (býv. III. tr.), inštruktora v niektorom druhu turistiky (býv. II. tr.), inštruktora I. tr.
a diplomovaného inštruktora turistiky môžu získať absolventi príslušných škôl ekvivalentne ku kvalifikáciám trénera II.-I. tr. uvedeným v § 3 Nariadenia vlády SR č. 469/91 Zb.
S kvalifikáciami spojené výhody môže absolvent využívať len v prípade, že je členom KST a uplatňuje kvalifikáciu v tejto organizácii.
 
Doplnok k čl. A.XII. Uznanie doterajších kvalifikácií v turistike
Stať sa dopĺňa o tento text:
Pri označení inštruktorov jednotlivých druhov turistiky sa uvádza v zátvorke i pôvodný názov “cvičiteľ ... turistiky II. tr.”. Absolventom školení cvičiteľov turistiky I. tr. sa uznáva kvalifikácia inštruktora turistiky I. tr. Cvičiteľom mototuristiky III. tr. sa na požiadanie uznáva kvalifikácia cvičiteľa pešej turistiky, cvičiteľom mototuristiky II. tr. kvalifikácia inštruktora pešej turistiky.
2. doplnok Systému prípravy ... zo dňa 11.12.1998
Do časti C. “Rozhodcovia” sa dopĺňa:
I. Štruktúra kvalifikácií a ich charakteristika
Rozhodca - inštruktor PTZ (II. tr.) môže vykonávať všetky rozhodcovské funkcie na PTZ, vrátane hlavného rozhodcu, riaditeľa pretekov, hlavného staviteľa tratí a vedúceho počtárskej komisie a byť lektorom na kurzoch rozhodcov PTZ III. a II. tr.
II. Rozsah prípravy
Rozhodca - inštruktor PTZ (II. tr.) - 20 hodín (3 dni)
Schválila ÚR KST dňa 11.12.1999
 
Učebné plány kurzov
Program kurzu cvičiteľov pešej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy, ciele a organizácia KST 1 - -
2/ Pedagogicko-psychologické aspekty práce cvičiteľa 1 - -
3/ Zdravoveda a hygiena 1 - -
4/ Prvá pomoc 1 - S
5/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
6/ Obsah a formy činnosti 1 - -
7/ Využívanie turistickej klasifikácie 1 - -
8/ Ochrana prírody pri turistike 1 - -
9/ Príprava a vedenie túry 1 3 S
10/ Poznávacia činnosť 1 - -
11/ Telesná príprava 1 1 -
12/ Vybavenie na turistiku 1 - -
13/ Táborenie a varenie v prírode 1 - -
14/ Orientácia, topografia, značky 2 2 S
15/ Práca v klubovni 1 - -
16/ Celoročná činnosť cvičiteľa v KT 1 - S
17/ Hry a súťaže v turistike 1 1 -
18/ Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy 1 - S
19/ Predpoveď počasia 1 - -
Skúšobný test a skúšky 2 h
Spolu 30 hodín = 4 dni
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 4, 5, 9, 14, 16 a 18. Spolu 12 h + 2 h skúšky = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov pešej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Pedagogická psychológia 1 - -
2/ Špecifiká mládeže 1 - -
3/ Dejiny turistiky a pobytu v prírode 1 - -
4/ Zdravoveda 2 - S
5/ Prvá pomoc, transport 1 - S
6/ Úrazová zábrana 1 - S
7/ Obsah, úlohy a formy činnosti 1 - -
8/ Klasifikácia výkonnostnej turistiky 1 - -
9/ Ochrana prírody a životného prostredia 1 - -
10/ Príprava a vedenie podujatí 2 8 S
11/ Poznávacia činnosť 1 - -
12/ Telesná príprava 1 2 -
13/ Vybavenie na turistiku 1 - -
14/ Táborenie a varenie v prírode 1 - -
15/ Orientácia, topografia, značky 3 3 S
16/ Doplnková činnosť v klubovni 1 - -
17/ Hry a súťaže 2 2 -
18/ Zodpovednosť inštruktora, predpisy 1 - S
19/ Predpoveď počasia 1 - -
20/ Celoročná činnosť, všestrannosť 1 - -
21/ Lektorská práca 1 - -
Skúšky 4 h
Spolu 46 h = 6 dní
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 4, 5, 6, 10, 15, 18 = 21 h + 4 h skúšky = 25 hodín.
 
Program kurzu cvičiteľov lyžiarskej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Formy lyžiarskej turistiky v KST a ich klasifikácia 1 - -
2/ Príprava a vedenie lyžiarskej túry 1 4 S
3/ Vybavenie na lyžiarsku turistiku 1 - -
4/ Voskovanie bežeckých lyží 0,5 0,5 -
5/ Zimné táborenie a bivakovanie 1 1 -
6/ Hry a súťaže - 2 -
7/ Prvá pomoc, transport 0,5 0,5 S
8/ Metodika výučby techniky jazdy na lyžiach v teréne 1 11 S
9/ Nebezpečenstvá v prírode, úrazová zábrana 1 - S
10/ Telesná príprava - 1 -
11/ Orientácia v prírode, topografia, značky 2 1 S
12/ Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy 2 - S
Spolu 31 h + 4 h skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 7, 8 (so skrátením praxe na 6 h), 9, 11, 12, 2 (so skrátením praxe na 2 h). Spolu 16 h + 2 h skúšky = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov lyžiarskej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy a ciele lyžiarskej turistiky 1 - -
2/ Výkonnostné formy LT, klasifikácia 2 - -
3/ Miestopis terénov výkonnostnej LT 2 - -
4/ Celoročná telesná príprava 1 2 -
5/ Príprava a vedenie podujatí 2 8 S
6/ Pedagogicko-psychologické otázky činnosti 2 - -
7/ Lektorská činnosť 1 - -
8/ Právna zodpovednosť inštruktora 1 - S
9/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
10/ Prvá pomoc, transport 0,5 0,5 S
11/ Metodika výučby techniky jazdy na lyžiach v teréne 4 22 S
12/ Vybavenie na lyžiarsku turistiku 1 - -
13/ Voskovanie lyží 0,5 0,5 -
14/ Orientácia 1 na túre S
15/ Predpoveď počasia 1 - -
16/ Zimné táborenie, snehové stavby 1 3 -
17/ Hry, súťaže a preteky 2 4 -
18/ Celoročná práca inštruktora v KT 1 - -
19/ Dejiny turistiky a lyžovania 1 - -
20/ Špecifiká turistiky mládeže 1 - -
21/ Poznávacia činnosť 1 - -
Spolu 68 h + 4 h skúšky = 72 h (9 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sa uskutočňujú iba v témach 2 (skrátene na 1 h), 4 (skrátene na 1 h), 5 (skrátene na 1+4 h), 6 (skrátene na 1 h), 7, 8, 9, 10, 11 (skrátene na 2+11 h), 14, 12, 13, 17 (skrátene na 1+1). Spolu 30 h + 2 h skúšky = 32 h (4 dni).
 
Program kurzu cvičiteľov cykloturistiky
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy, obsah a formy cykloturistiky v KST 1 - -
2/ Pedagogicko-psychologické otázky činnosti 1 - -
3/ Zdravoveda a hygiena 1 - -
4/ Poskytovanie prvej pomoci 0,5 0,5 S
5/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
6/ Turistická klasifikácia 1 - -
7/ Ochrana prírody 1 - -
8/ Telesná príprava - 1 -
9/ Vybavenie na cykloturistiku 1 - -
10/ Táborenie a varenie 1 - -
11/ Orientácia a topografia 2 - S
12/ Práca v klubovni 1 - -
13/ Hry a súťaže 1 1 -
14/ Zodpovednosť cvičiteľa, predpisy 1 - S
15/ Príprava a vedenie cyklotúry 1 4 S
16/ Metodika výučby jazdy na bicykli 1 8 S
17/ Mechanika, údržba a opravy bicyklov 1 1 -
Skúšky 3 h, spolu 32 h + 3 h skúšky
35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú len v témach 1, 4, 5, 11 (iba 1 h), 14, 15 Iba 1+2 h), 16 (iba 1+4 h). Skúšky 3 hod. Spolu 13+3 hod. skúšky = 16 h (2 dni).
 
Program kurzu inštruktorov cykloturistiky
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy a ciele cykloturistiky v KST 1 - -
2/ Náročné formy cykloturistiky, klasifikácia 2 - -
3/ Telesná príprava 1 2 -
4/ Príprava a vedenie podujatí 2 8 S
5/ Pedagogicko-psychologické otázky činnosti, špecifika mládeže 2 - -
6/ Lektorská činnosť 1 - -
7/ Právna zodpovednosť, predpisy 1 - S
8/ Zdravoveda a hygiena 1 - -
9/ Prvá pomoc 0,5 0,5 S
10/ Turistická všestrannosť 1 - -
11/ Práca v klubovni 1 - -
12/ Predpoveď počasia 1 - -
13/ Súťaže a hry, preteky 2 2 -
14/ Vybavenie, údržba a oprava bicykla 2 2 -
15/ Metodika výučby jazdy na bicykli 2 10 S
16/ Orientácia, topografia 2 2 S
17/ Poznávacia činnosť 1 - -
18/ Ochrana prírody 1 - -
Skúšky 4 h Spolu 51 + 4 h = 55 h (7 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú len v témach 1, 4 (skrátene 1+4 h), 9, 15 (skrátene 2+6 h) a 16 (skrátene 1+1 h). Spolu 17 h + 4 h skúšky = 21 h (3 dni).
 
Kurz cvičiteľov vysokohorskej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Formy činnosti vo VHT KST, klasifikácia 1 - -
2/ Poznávacia činnosť a miestopis VHT 1 - -
3/ Ochrana prírody 1 - -
4/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
5/ Prvá pomoc, transport 0,5 0,5 S
6/ Telesná príprava 1 1 -
7/ Vybavenie na VHT 1 - -
8/ Orientácia a topografia, značky 2 1 S
9/ Príprava a vedenie túry 1 4 S
10/ Táborenie, bivakovanie a varenie 1 - -
11/ Doplnkové činnosti v klubovni 1 - -
12/ Zdravoveda a hygiena 1 - -
13/ Zodpovednosť cvičiteľa 1 - S
14/ Predpoveď počasia 1 - -
15/ Pedagogicko-psychologické aspekty pôsobenia 1 - -
16/ Metodika výučby chôdze v teréne 1 1 -
17/ Metodika výučby základov lezenia a využívania lanového zábradlia 1 6 S
Skúšky 4 h, spolu 31 h + skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 4, 5, 9, 13, 16 a 17 (skrátene 1+3 h). Spolu 17 h + 2 h skúšky = 19 hodín (2,5 dňa).
 
Kurz inštruktorov vysokohorskej turistiky
Letná časť
Teória Prax Skúška
1/ Výkonnostné formy VHT, klasifikácia 1 - -
2/ Miestopis terénov VHT, poznávacia činnosť 1 - -
3/ Ochrana prírody 1 - -
4/ Prvá pomoc, záchrana, transport 2 2 S
5/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
6/ Telesná príprava 1 1 -
7/ Lektorská činnosť 1 - -
8/ Príprava a vedenie výkonnostných podujatí 2 4 S
9/ Orientácia, topografia 2 2 S
10/ Právna zodpovednosť, predpisy 1 - S
11/ Metodika výučby postupu v skalnom teréne 1 6 S
12/ Predpoveď počasia 1 - -
13/ Vybavenie na VHT 1 - -
Skúšky 4 h, spolu 35 h (4 dni)
Skrátená forma: iba témy 4, 5, 8, 9, 10, 11, spolu 23 h + 3 h skúšky = 26 h (3 dni).
Zimná časť
Teória Prax Skúška
1/ Metodika výučby postupu v zime a na ľadovcoch, brzdenie pádu 1 4 S
2/ Prvá pomoc a záchrana z trhlín 1 4 S
3/ Príprava a vedenie túry v zime a na ľadovcoch 1 8 S
4/ Táborenie a zimné bivakovanie 1 3 -
5/ Turistická všestrannosť 1 - -
6/ Doplnkové formy činnosti v klubovni 1 - 1
Skúšky 4 h, spolu 25 h + 4 = 29 h (3 dni)
 
Program kurzu cvičiteľov vodnej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Obsah, formy a klasifikácia vodnej turistiky 1 - -
2/ Poznávacia činnosť a miestopis 1 - -
3/ Prvá pomoc, záchrana na vode 0,5 0,5 S
4/ Ochrana prírody 1 - -
5/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
6/ Právna zodpovednosť, plavebné predpisy 1 - S
7/ Telesná príprava - 1 -
8/ Metodika výučby jazdy na lodi 3 10 S
9/ Súťaže vo vodnej turistike - - -
10/ Vybavenie na vodnú turistiku, oprava lodí 2 2 -
11/ Orientácia a topografia 1 1 S
12/ Príprava na vedenie podujatí 1 4 S
13/ Hydromorfológia 1 - -
Skúšky 3 hod, spolu 32 h + 3 h skúšky = 35 h (4 dni)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 1, 3, 5, 6, 8 (skrátene na 1+6 h), 10 (iba 1 h), 11 (iba 1 h) a 12 (iba 1 h). Skúšky 2 h. Spolu 16 h = 2 dni.
 
Program kurzu inštruktorov vodnej turistiky
Teória Prax Skúška
1/ Obsah, formy a úlohy vodnej turistiky 2 - -
2/ Turistická klasifikácia a výkonnostné formy 2 - -
3/ Poznávacia činnosť a miestopis 2 - -
4/ Ochrana prírody 2 - -
5/ Nebezpečenstvá, plavebné predpisy 1 - S
6/ Prvá pomoc, záchrana na vode 0,5 0,5 S
7/ Telesná príprava 1 2 -
8/ Metodika výučby jazdy na lodi 6 25 S
9/ Vybavenie na vodnú turistiku, stavba a údržba lodí (opravy) 3 2 -
10/ Orientácia a topografia 2 1 S
11/ Príprava a vedenie akcií 2 8 S
12/ Predpoveď počasia 2 - -
13/ Hydromorfológia 3 - -
14/ Právna zodpovednosť 1 - S
Skúšky 4 h, spolu 72 h (9 dní)
Skrátená forma: Prednášky, prax a skúšky sú iba v témach 1 (iba 1 h), 2 (iba 1 h), 5 (iba 1 h), 6, 8 (iba 2+6 h), 9 (iba 1 h), 10 (iba 1 h), 11 (iba 2+2 h) a 14. Skúšky 2 hod. Spolu 21 h = 3 dni.
 
Program kurzu cvičiteľov turistiky mládeže
Letná časť - v stanovom tábore
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy, ciele a organizácia TOM 1 - -
2/ Obsah činnosti v TOM 1 - -
3/ Pedagogická psychológia 2 - -
4/ Výchovné pôsobenie cvičiteľa 1 - -
5/ Poznávanie prírody a spoločnosti 1 - -
6/ Hry a súťaže 2 4 -
7/ Formy činnosti 1 - -
8/ Turistická klasifikácia, systémy 1 - -
9/ Táborenie a varenie 2 - -
10/ Zdravoveda a hygiena 1 - -
11/ Prvá pomoc 0,5 0,5 S
12/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
13/ Ochrana prírody 1 - -
14/ Vybavenie na turistiku mládeže 1 - -
15/ Orientácia, topografia, značky 2 2 S
16/ Príprava a vedenie túry 1 4 S
17/ Činnosť v klubovni 1 1 -
18/ Večerné programy 1 2 -
19/ Preteky turistickej zdatnosti 1 2 -
20/ Predpoveď počasia 1 - -
21/ Tvorivosť v klubovni a prírode 1 1 -
22/ Dokumentácia v TOM 1 1 -
23/ Zodpovednosť cvičiteľa 1 - S
24/ Všestrannosť v TOM 1 - -
Spolu 40 h + skúšky 5 h = 45 h (6 dní)
Zimná časť
Teória Prax Skúška
1/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
2/ Zimné hry a súťaže, podujatia 1 4 -
3/ Základy zimných aktivít (lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie) 3 - -
Spolu 15 h + 1 h skúšky (test) = 2 dni
 
Program kurzu inštruktorov turistiky mládeže
Letná časť - v stanovom tábore
Teória Prax Skúška
1/ Úlohy a ciele KST a TOM 2 - -
2/ Lektorská činnosť 2 - -
3/ Príprava a vedenie podujatí 2 8 S
4/ Práca na úrovni okresu (oblasti) 2 - -
5/ Všestrannosť v turistike 2 4 -
6/ Obsah činnosti v TOM 1 - -
7/ Poznávanie prírody, spoločnosti 1 - -
8/ Didaktika, výchovné pôsobenie 2 - -
9/ Hry a súťaže, podujatia TOM 2 4 -
10/ Klasifikácia a jej systémy v TOM 1 - -
11/ Táborenie, stavba táborov, varenie 2 2 -
12/ Zdravoveda a hygiena 2 - -
13/ Poskytovanie prvej pomoci 0,5 0,5 S
14/ Nebezpečenstvá v prírode, zábrana 1 - S
15/ Ochrana prírody 1 - -
16/ Orientácia, topografia, značky 2 2 S
17/ Príprava a vedenie akcií 2 8 S
18/ Zodpovednosť inštruktora 1 - S
19/ Vybavenie na turistiku mládeže 2 - -
20/ Činnosť v klubovni 1 2 -
21/ Večerné programy 1 3 -
22/ Preteky turistickej zdatnosti 1 1 -
Spolu 68 h + 4 h skúšky = 72 h (9 dní)
Zimná časť
Teória Prax Skúška
1/ Nebezpečenstvá, úrazová zábrana 1 - S
2/ Zimné hry a súťaže, podujatia 1 2 -
3/ Základy zimných aktivít (lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie) 3 3 -
4/ Predpoveď počasia 1 - -
5/ Tvorivosť v klubovni a tábore 1 2 -
6/ Dokumentácia v TOM 1 - -
7/ Turistická všestrannosť - - -
Spolu 15 h + 2 h skúšky = 17 h (2 dni)
 
Program kurzu rozhodcov PTZ
Teória Prax Skúška
1/ Základné a všestranné ustanovenia PTZ 1 - S
2/ Súťažný poriadok PTZ 1 - S
3/ Súťažné pravidlá PZT 1 - S
4/ Pravidlá PTZ 1 - S
5/ Disciplíny 1 - -
6/ Kontrolné stanovištia 1 - -
7/ Praktická stavba trate PTZ - 3 -
8/ Prípravy súťažného poriadku 1 - -
9/ Prvá pomoc 1 - S
10/ Schvaľovanie súťaží PTZ 1 - -
11/ Povinnosti usporiadateľov PTZ 1 - -
12/ Záverečné skúšky 2 - -
Spolu 15 hodín = 2 dni
 
Program kurzu rozhodcov PTZ (II. tr.)
Teória Prax Skúška
1/ Úvod 0,5 0 -
2/ Úloha a miesto PTZ v mládežníckej turistike
Úloha a miesto rozhodcov PZT
Práca a povinnosti rozhodcov
1 0 S
3/ Výklad Súťažného poriadku a pravidiel PTZ
Výklad článkov Súťažného poriadku PTZ
Výklad článkov Pravidiel PTZ
Výklad článkov Klasifikačného poriadku PTZ
Výklad vznikajúcich sporných situácií
Riešenie protestov
2 0 S
4/ Príprava PTZ z pohľadu
Hlavného rozhodcu
Riaditeľa pretekov
Hlavného staviteľa tratí
Vedúceho počtárskej komisie
1 0 S
5/ Priebeh a ukončenie pretekov z pohľadu
Riaditeľa pretekov
Hlavného rozhodcu
Hlavného staviteľa tratí
Vedúceho počtárskej komisie
4 8 S
6/ Úrazová zábrana a prvá pomoc
Objektívne nebezpečenstvo
Subjektívne nebezpečenstvo
Zdravotné a hygienické zabezpečenie pretekov
Prvá pomoc
1 0,5 S
7/ Záverečné skúšky 2 - -
Spolu 11,5 + 8,5 = 20 hod = 3 dni
Podmienky získania: Kvalifikácia rozhodca PTZ III. tr. a min. 5 rokov nepretržitej rozhodcovskej praxe.
Platnosť kvalifikácie: 5 rokov.
Prolongácia: doškoľovacím kurzom alebo lektorskou činnosťou (2 kurzy rozhodcov inštruktorov alebo 4 kurzy rozhodcov PTZ, alebo doškolení, alebo kombináciou - 1 kurz rozhodcov inštruktorov = 2 kurzy rozhodcov PTZ = 4 doškolenia).
 
Program kurzov značkárov a inštruktorov značenia
Téma Značkár Inštruktor
100% Skrátené 100% Skrátené
Teória Prax Teória Prax Teória Prax Teória Prax
1 Zdravoveda, bezpečnosť pri práci, ochrana príroda 1 - 0,5 - 1 - - -
2 Značkársky materiál, náradie 2 - 0,5 - - - - -
3 Značkovanie TZT 4 8 - 4 - - - -
4 Vybavenie TZT informačnými prostriedkami 3 - 1 - 3 - 2 -
5 Značkárska topografia 2 4 2 - 5 8 3 3
6 Topografické cvičenie v teréne - 2 - 2 - 4 - 2
7 Stavba siete TZT, zmeny v sieti TZT, systém údržby 2 - 1 - 3 - 2 -
8 Administratíva značenia, vrátane evidencie 1 - 1 - 2 2 1 1
9 Organizácia značenia v SR, právna ochrana 1 - 0,5 - - - - -
10 Kvalifikácia a klasifikácia, odznak TURISTA-ZNAČKÁR 1 - 0,5 - - - - -
11 Skúšky 1 - 1 - 2 2 - -
18 14 8 6 16 16 8 6
Spolu: 32(4 dni) 1,5 dňa 32 (4 dni) 1,5 dňa
Poznámka: Skrátené školenie predpokladá domáce štúdium zaslaného učebného materiálu pred školením a v prípade značkára aspoň ročnú prax v značkovaní, pod dohľadom staršieho značkára.
 
LEKTORI
Všeobecní lektori kurzov a seminárov
PhDr. Ladislav Khandl cvič. tur. I. tr., abs. FF UK - pedagog
Doc. PhDr. Július Žiskay CSc. FTVŠ UK, dipl. Inštr. tur. I. tr.
Ing. František Senček CSc. cvič. tur. I. tr.
Jaroslav Kuril cvič. tur. I. tr.
Ing. Štefan Kuiš cvič. tur. I. tr.
MUDr. Jozef Chovanec cvič. tur. I. tr.
Viliam Hasprun učiteľ TŠ
Doc. Ing. Alexander Haas, CSc. cvič. tur. I. tr.
Jaroslav Šilík cvič. tur. I. tr.
Milan Stančík cvič. tur. I. tr.,abs. FTVŠ UK
Ladislav Zlatohlávek cvič. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov pešej turistiky
MUDr. Rudolf Barborík inštr. tur. (cvič. tur. II. tr.)
Ing. Ondrej Foltin inštr. tur. (cvič. I. tr.)
MUDr. Anna Foltinová inštr. tur. (cvič. II. tr.)
Ing. Miroslav Herchl inštr. tur. (cvič. I. tr.)
Jozef Štefko inštr. tur. (cvič. I. tr.)
Ivan Štefko inštr. tur. (cvič. I. tr.)
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov lyžiarskej turistiky
Štefan Kudla inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Ing. Ján Michalec inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Vladimír Melek inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Peter Zahatňanský inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
František Kyrc inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Barbora Zacharová inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Lesanka Šajnohová inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Ivan Štefko inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Pavol Plesník inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
PhDr. Ladislav Khandl inštr. lyž. tur. (cvič. LT II. tr.)
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov cykloturistiky
MUDr. Jozef Chovanec cvič. tur. I. tr., cvič. CT II. tr.
Ivan Pastorek cvič. cyklotur. II. tr.
Ing. Ladislav Kabát cvič. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov vodnej turistiky
Štefan Bárány cvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Igor Mičušík cvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Igor Koščo cvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Martin Gál cvič. vod. tur. II. tr.
Pavol Gábriš cvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Július Mráz cvič. vod. tur. II. tr.
Ján Furek cvič. vod. tur. II. tr.
Vladimír Sejk cvič. vod. tur. II. tr.
Jozef Šoffa cvič. vod. tur. II. tr.
RNDr. Ladislav Cechlár cvič. vod. tur. II. tr.
RNDr. Katarína Cechlárová cvič. vod. tur. II. tr.
Ing. Peter Pirický cvič. vod. tur. II. tr.
Mgr. Jaroslav Bujnovský cvič. vod. tur. II. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov vysokohorskej turistiky
Ing. Augustín Machata cvič. VHT. II. tr.
Vojtech Jeremiáš cvič. VHT. II. tr.
Ing. Martin Gablík cvič. VHT. II. tr.
Ing. Daniel Keder cvič. VHT. II. tr.
MUDr. Anna Kirinovičová cvič. VHT. II. tr.
Ondrej Vallo cvič. VHT. II. tr.
Štefan Hudák cvič. VHT. II. tr.
Peter Frankovič inštr. tur. I. tr.
Lektori kurzov cvičiteľov a inštruktorov turistiky mládeže
Ing. Vratislav Schaal inštr. tur. I. tr.
Jana Kazičková inštr. tur. ml. II. tr.
Ivan Markovič inštr. tur. ml. II. tr.
Ing. Dušan Mišík inštr. tur. ml. II. tr.
Karol Karolus inštr. tur. ml. II. tr.
Stanislav Andrási inštr. tur. ml. II. tr.
Ing. Ernest Rusnák inštr. tur. ml. II. tr.
Lektori kurzov značkárov a inštruktorov značenia
Doc. Ing. Juraj Rehák, CSc. inštr. značenia
Doc. Ing. Arnošt Guldan, CSc. inštr. značenia
Ing. arch. Vlastimil Dohnal inštr. značenia
Ing. Andrej Mikler inštr. značenia
Milan Ružek cvič. tur. I. tr.
Doc. Ing. František Senček, CSc. cvič. tur. I. tr.
Jozef Surgent inštr. značenia, cvič. tur. I. tr.
Ing. Rudolf Šimko inštr. značenia
Peter Školna cvič. tur. I. tr.
Ján Škrovina inštr. značenia
Bartolomej Vavrík cvič. tur. I. tr.
Prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc. inštr. značenia
Lektori kurzov rozhodcov
Karol Karolus rozhodca-inštruktor PTZ II. tr.
Stanislav Andrási rozhodca-inštruktor PTZ II. tr.
 
Vykonávací predpis o kurzoch a seminároch KST č. 7 z 11.12.1999
I. Príprava
1. Kurzy a semináre plánujú a pripravujú sekcie, Ústredná rada mládeže a komisia značenia KST (ďalej len sekcie) na základe reálnej potreby odborov KST (OKST) a podľa rozpočtu KST. Hlavným cieľom je zabezpečiť pre každý odbor dostatok kvalifikovaných členov (aspoň jeden cvičiteľ pre každú vykonávaciu špecializáciu) a podľa finančných možností zvyšovať ich kvalifikovanosť stupňom inštruktora, rozširovaním špecializácií a odbornými seminármi.
2. Za situáciu v zabezpečení druhov turistiky kvalifikovanými členmi zodpovedajú v sekciách metodici, ktorí sekcii navrhujú kurzy a semináre, ich vedúcich lektorov. Podľa potreby v sekcii vyvíja činnosť metodická komisia, na čele ktorej je metodik.
3. Sekcie sledujú stav cvičiteľov a inštruktorov a oslovujú kolektívy s ponukou na vyškolenie, na čo využívajú centrálnu štatistiku situácie v OKST. Včas informujú o kurzoch aj v turistických médiách a vnútornou informačnou linkou.
4. Školiace akcie sa zásadne uskutočňujú v zariadeniach KST, ak sú na nich predpoklady a podmienky na jednotlivé typy kurzov a seminárov.
5. Sekcie KST evidujú a menujú lektorov pre III. i II. tr. a spolu s učebno-metodickou komisiou (ďalej UMK) sa starajú o ich odborný rast odosielaním informácií, poradami atď.
6. Pri príprave a priebehu kurzu (seminára) možno včas - na jeseň predchádzajúceho roku - požiadať o spoluprácu TŠ SZTK, spravidla sa však školiace akcie zabezpečujú bez nej.
7. Metodik sekcie na základe prihlášok spracuje návrh na školiacu akciu v súlade so schváleným rozpočtom a predloží ho na rokovanie sekcie. Kópiu poskytne predsedovi UMK, s ktorým podľa potreby konzultuje prípravu a zabezpečenie. Akciu organizačne, programovo, ekonomicky i technicky pripravuje menovaný vedúci a lektori.
8. Školiace akcie sa zásadne nezabezpečujú prostredníctvom cestovných kancelárií, výnimka sa môže uplatniť pri preukázateľnej finančnej výhodnosti.
9. Sekretariát KST na požiadanie napomáha školiacej akcii (odosielanie pozvánok, zúčtovanie atď.).
10. Bez riadnej prihlášky, správne a úplne vyplnenej, splnenia podmienok prijatia (bod II. v Systéme prípravy...) a odporúčania predsedu odboru KST nemôže byť nikto na školiacu akciu prijatý. Nečlenovia KST môžu byť prijatí len výnimočne a len doplňujúco, pričom sa podieľajú alikvotne na všetkých predpokladaných nákladoch na akciu, vrátane nákladov na lektorov a réžiu.
11. Pri výbere uchádzačov sa prihliada na potreby konkrétnych OKST (podľa doteraz vyškolených a aktívnych). Pripravenosť uchádzačov (najmä zvládnutie techniky presunu) sa odporúča preveriť prostredníctvom príslušných funkcionárov v sekciách RR KST. V spravidla sa prijíma jeden, max. dvaja uchádzači z jedného OKST.
12. Kurz (seminár) sa neorganizuje, ak nie je prihlásených aspoň 15 frekventantov. Lektorov, vrátane vedúceho, ktorý tiež prednáša, môže byť max. 5.
13. Podiel frekventantov na finančných nákladoch sa riadi schváleným rozpočtom. Podľa neho a aktuálnej situácie si frekventanti hradia všetky náklady, prípadne sa im z rozpočtu sekcií uhradí časť nákladov (napr. jedna či obidve cesty, ubytovanie). Na kurzoch pešej turistiky a turistiky mládeže sa zásadne frekventantom uhrádza z rozpočtu sekcií aspoň časť cestovného. Časť nákladov na vyškolenie môže frekventantom uhradiť RR KST alebo OKST. Príspevok frekventantov na kurz treba spravidla uhradiť vopred na účet KST, v zmysle predpisov KST o účtovaní v sekciách.
14. Sekcia môže poveriť organizáciou kurzu niektorú RR KST, ktorá má na to personálne i ďalšie podmienky. Pritom má sekcia gesciu nad kurzom, za ktorý zodpovedá - aj ekonomicky - poverená zložka.
15. V prípade, že to ubytovacie kapacity umožňujú, je možné z hľadiska efektívnosti organizovať všeobecnú časť kurzu pre frekventantov dvoch rôznych kurzov rovnakej triedy.
16. Na kurz inštruktora môže byť prijatý len cvičiteľ, ktorý má v kvalifikačnom preukaze potvrdenú aspoň dvojročnú aktivitu. Rovnaká podmienka sa požaduje pri účasti cvičiteľov a inštruktorov na seminároch.
17. Kurz alebo seminár môže byť organizovaný aj komerčne - najmä pre nečlenov KST, prostredníctvom s.r.o. TURSERVIS KST, ktorý ho zabezpečí organizačne, ekonomicky i technicky na návrh sekcií. Pri návrhu postupuje metodik a sekcia podobne ako pri bežných kurzoch. Kvalifikáciu udelí frekventantom KST prostredníctvom sekcie, ktorá počas prípravy, priebehu a ukončenia kurzu úzko spolupracuje so s.r.o.
II. Priebeh
18. Za priebeh kurzu (seminára) a bezpečnosť účastníkov zodpovedá vedúci kurzu, menovaný sekciu, v teréne a pri výcviku lektori.
19. Program zodpovedá schválenému učebnému plánu a rozsahu, pričom v rozpätí do 10 % možno experimentálne či aktuálne zaradiť aj ďalšie téy. Vedúci dbá na rozvrh hodín (8-9 hod. denne) s vhodným striedaním teórie a praxe. Využíva i večery na besedy a semináre, premietanie diapozitívov, filmov a pod.
20. Podľa potreby je kurz organizovaný tak, aby sa na jeho druhej časti mohli zúčastniť prizvaní záujemcovia o rozšírenie kvalifikácie o daný presun (bez absolvovania prvej, všeobecnej časti).
21. Vedúci zabezpečí efektívne využitie lektorov. Za prednášky sa lektorom uhrádza do 40,- Sk za hodinu prednášky a do 30,- Sk za hodinu praktickej inštruktáže a výcviku. Výnimočne možno externému lektorovi prizvanému na 1-2 hod. zaplatiť do 100,- Sk/h.
22. Kurz končí skúškami z predpísaných tém, v učebnom pláne označených písmenom S. O skúškach sa spíše protokol, na základe ktorého sa absolventom, ktorí prospeli, vydajú kvalifikačné preukazy a osvedčenia.
23. Ak kurz absolvuje frekventant mladší ako 18 rokov a starší ako 16 rokov, vystaví sa mu preukaz a osvedčenie s označením “pomocný cvičiteľ”, v zmysle ktorého môže do dosiahnutia plnoletosti pracovať len pod dohľadom plnoletého cvičiteľa alebo inštruktora. Po dosiahnutí plnoletosti sa mu na požiadanie vystaví riadny kvalifikačný preukaz a osvedčenie.
24. Príspevky frekventantov na náklady kurzu (seminára) sú vedúcim zúčtované príjmovými blokmi ako súčasť príjmov na zabezpečenie školiacej akcie. Úhrada služieb z týchto príjmov musí byť dokladovaná faktúrami od dodávateľa.
III. Uzavretie
25. Po skončení kurzu (seminára) vedúci odovzdá sekcii a predsedovi UMK do archívu správu o kurze, so zoznamom účastníkov a úspešných frekventantov, s protokolom o skúškach, záznamom prednášok a prednášajúcich, vyplatených honorároch (pri ktorých treba vždy zraziť daň vo výške 10 %), prihláškami a hodnotením. Podľa vykonávacieho predpisu zúčtuje príjmy a náklady najneskôr do 30 dní od skončenia kurzu. Pri zúčtovaní musia byť zaznamenané všetky príjmy a náklady, aj tie, ktoré boli riešené na kurze z príspevkov frekventantov.
26. Prihlášky úspešných absolventov sú ďalej uložené ako evidenčné listy pre centrálne počítačové zaevidovanie a ako podklad pre ďalšie vzdelávanie. Zaevidovanie do počítača KST zabezpečí UMK, ktorá spätne odovzdá spracovanú štatistiku a zoznamy sekciám.
Schválila Ústredná rada KST dňa 11.12.1999
Výmena kvalifikačných preukazov
(po piatich rokoch od vydania platného preukazu)
Nový kvalifikačný preukaz KST môže byť vydaný len cvičiteľom, rozhodcom a značkárom v turistike, ktorí sú členmi KST. Toto potvrdenie členstva a platné osobné údaje sa získavajú osobitným Dotazníkom.
Výmenu preukazov zabezpečujú:
a) Sekcie KST a RM KST - cvičiteľom II. tr. a III. tr. s výnimkou cvičiteľov III. tr. v pešej turistike.
b) KZ KST - značkárom všetkých tried.
c) RM KST - rozhodcom PTZ.
d) RR KST (MR v Bratislave a Košiciach) - cvičiteľom pešej turistiky III. tr. a cvičiteľom IV. tr.
Dotazník slúži zároveň ako evidenčný list (podobne ako Prihláška na školenie u novovyškolených). Na jeho rub sa zaznamenáva dátum výmeny preukazu.
Pre každú špecializáciu (nie pre každú triedu) treba vypísať ďalší dotazník, ktorý sa odosiela príslušnej sekcii KST.
 

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.