Aktuality - ústredie
Výzva na predkladanie ponúk - turistický sprievodca - OPRAVENÁ!!! Tlačiť

Včera (19.7.2021) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zhotovenie a tlač publikácie turistický sprievodca pre projekt Interreg  bola zrušená, po oprave textácie zverejňujeme nové znenie výzvy na rovnaký predmet obstarávania.

 Turistický sprievodca výzva na predkladanie ponúk (OPRAVENÁ!).docx

 Turistický sprievodca - výzva na predkladnaie ponúk - doplňujúce vysvetlenie.pdf

 

1. Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa:                    Klub slovenských turistov, o. z.

Sídlo:                                                             Záborského 33, 831 03  Bratislava

IČO:                                                               00688312

DIČ:                                                               2020898935

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):          Ing. Dušan Valúch

tel. č. kontaktnej osoby:                                0908733781

e-mail kontaktnej osoby:                               Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.kst.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: - podľa §8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Publikácia „Turistický sprievodca“

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): služby

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03  Bratislava

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):

- Zmluva o dielo

- termín dodania 15.08.2021

- úhrada na základe faktúry predloženej dodávateľom

 

7. Opis predmetu zákazky:

- zostavenie turistického sprievodcu v slovenskom jazyku na základe dodaných 50 POI (point of interest) z Poľska a 50 POI zo Slovenska,

- spracovanie poskytnutých textov, úprava textov, jazykové korektúry, preklady PL-SK, úprava fotografií, spracovanie obrázkov, zabezpečenie mapových podkladov a vyznačenia trás resp. jednotlivých POI do výstrižkov s mapovými podkladmi, zalomenie textov, grafické úpravy, spracovanie pre tlač,

- spracovanie elektronického výstupu – turistického sprievodcu vo forme PDF dokumentu voľne stiahnuteľného zo stránky www.kst.sk

- spracovanie tlačeného výstupu – turistický sprievodca tlačený, brožúra, formát – A5, rozsah – 100 strán, obálka – papier Zenith 270 g, tlač 4+0 CMYK, lamino 1+0 lesklé, vnútro – papier 135 g n. l., tlač 4+4 CMYK, väzba – špirálová kovová, plnofarebný, 10 000 ks, balených do fólie po 50 ks.

 

8. Spoločný slovník obstarávania:

79810000-5 Tlačiarenské služby

79820000-8 Služby súvisiace s tlačou

79821100-6 Korektorské služby

79822500-7 Grafické návrhy

 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Obstarávané služby budú uhradené na základe dodávateľom vystavenej a odberateľom odsúhlasenej faktúry so splatnosťou 14 dní. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná v súvislosti s implementáciou projektu PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK.

 

11. Podmienky účasti:

- oprávnenie podnikať a poskytovať požadované služby – predložiť kópiu výpisu z obchodného, živnostenského resp. podobného registra,

- predloženie cenovej ponuky na kompletnú dodávku,

- predloženie cenovej ponuky v cene bez DPH, sadzba DPH a cena celkom s DPH,

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Najnižšia cena za kompletne nacenenú ponuku.

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.07.2021 o 10:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

V prípade predkladania ponuky poštou alebo osobne - musí byť ponuka vložená do obalu, ktorý je uzatvorený a zapečatený alebo inak zabezpečený proti náhodnému otvoreniu. Na adresnej strane obalu musí byť ako odosielateľ uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo uchádzača, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania uchádzača, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Označenie adresáta: Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava. Obal musí byť na adresnej strane označený výraznou poznámkou: „Publikácia: Turistický sprievodca – cenová ponuka - Neotvárať!“. V prípade, ak účastník doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum doručenia ponuky na uvedenú adresu. Podateľňa KST na Záborského ulici č. 33 v Bratislave je otvorená v pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00 h. Náklady súvisiace s prípravou ponuky a s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník v celom rozsahu. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.08.2021. Predložené ponuky budú posudzované podľa ceny za kompletnú dodávku.

 

V prípade predkladania ponuky prostredníctvom e-mailu, je potrebné ponuku s uvedenými identifikačnými údajmi uchádzača a ostatnými nižšie uvedenými požadovanými náležitosťami ponuky, zaslať elektronicky na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

15. Požadovaný obsah ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v jednom vyhotovení, ktoré zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v tlačenej forme, musí byť vyhotovená  písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, jej obsah musí byť čitateľný, v štandardnom type písma s klasickým formátovaním, bez neštandardných symbolov, skratiek a informácií, ktoré nesúvisia s predmetom výzvy. Ponúkané ceny musia zohľadňovať vyššie uvedené požiadavky a účel.

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:

  • Meno, priezvisko a adresa účastníka, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo účastníka ak ide i právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania účastníka, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, taktiež IČO,  DIČ a IČ DPH ak bolo fyzickej alebo právnickej osobe pridelené, e-mailový kontakt.
  • Cenová ponuka na dodanie predmetu obstarávania.

 

16. Vyhodnotenie ponúk:

Predložené cenové ponuky budú vyhodnocované z pohľadu splnenia formálnych náležitostí a splnenia podmienok účasti v realizovanom verejnom obstarávaní až následne bude prebiehať vyhodnocovanie na základe ponúkaných cien.

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude následne úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty bez zbytočného odkladu s cieľom dohodnutia detailov plnenia a formy odovzdania záväznej objednávky požadovaných služieb. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Slovenský jazyk alebo český jazyk.

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

PLSK.01.01.00-00-0116/17 - „Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu“, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 20.07.2021

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 20.07.2021

Ing. Peter Dragúň
predseda KST