Verejné obstarávanie
UKONČENÉ: Výzva na predloženie ponuky Tlačiť

Klub slovenských turistov, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") žiada potenciálnych dodávateľov s relevantným výrobným programom o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

  1. výroba informačných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  2. výroba nosných prvkov pre pešie turistické značkovanie,
  3. striešky na smerovníky.

Celé znenie a podmienky výzvy, plus prílohy so špecifikáciou:

 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 1.pdf 
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 2.pdf
 Verejné obstarávanie 2020: Výzva na predloženie ponuky, str. 3.pdf
 Príloha č. 1, informačné prvky.pdf
 Príloha č. 2, smerovník.pdf
 Príloha č. 3, strieška na smerovník.pdf

Lehota na predloženie ponuky: do 23. októbra 2020, do 12,00 hod.