Verejné obstarávanie
UKONČENÉ_Verejné obstarávanie - značkársky informačný systém Tlačiť
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, ako obstrávatel' v zmysle § 8, ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/12015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,ZVO") Vás žiadame
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zakazky:


Výoj a realizácia značkárskeho informačného systému KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV.

 Výzva.pdf
 Zadanie.pdf