Financovanie
Zverejnenie informácie o dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Tlačiť
Zverejnenie informácie podľa Zmluvy č. 0419/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu,

Čl. 5
Povinnosti a záväzky Prijímateľa

(5) Prijímateľ je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia dotácie najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prijatá alebo použitá, ak nevedie príjmy a výdavky na osobitnom bankovom účte.

(6) Prijímateľ je povinný do 15 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oznámiť Poskytovateľovi adresu webového sídla s priamym prepojením na údaje o priebežnom zverejňovaní prijatia a použitia dotácie, kým tieto údaje nie sú zverejňované v Informačnom systéme športu.

Priebežné čerpanie - vyúčtovanie je dostupné po kliknutí na "Čítať celý článok..."


 Priebezne_cerpanie_2019_KST_31122019.xls